Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ obchodu

Internetový obchod www.alensa.sk je prevádzkovaný spoločnosťou:
ALENSA MEDICAL s. r. o.
Pribinova 36
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČ: 55216811
DIČ: SK2121902948

Sídlo prevádzky:
Alensa.sk
Jarošovská 1278/II
377 01 Jindřichův Hradec
Česká Republika

Kontaktné údaje:
Adresa pre doručenie: Alensa.sk, Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká Republika
Adresa elektronickej pošty: info@alensa.sk
Telefon: +421 220 570 790

Obsah

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je obchodná spoločnosť ALENSA MEDICAL s. r. o., so sídlom Pribinova 36, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, identifikačné číslo: 55216811, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 166918/B, prevádzkovateľ internetovej stránky www.alensa.sk, ako predávajúci (ďalej iba „Predávajúci“) a na strane druhej je iná fyzická osoba – kupujúci (ďalej iba „Kupujúci“). Kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzatvorením zmluvy a reklamačný poriadok a že s nimi vyslovene súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Všetky ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy v súbore PDF.

Súbor PDF s aktuálnymi VOP vrátane reklamačného poriadku obdrží Kupujúci v prílohe potvrdenia o prijatí objednávky na uvedenú e-mailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri odoslaní tovaru Predávajúcim. Balíček s tovarom, ktoré si Kupujúci objednal, obsahuje vytlačený daňový doklad.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy je Kupujúcí právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojho podnikania alebo vlastnej profesie. Tovar zakúpený na Alensa.sk nie je určený k ďalšiemu predaju. Predávajúci nevystavuje faktúry bez DPH. Kupujúcí môže zakúpiť len také množstvo tovaru, ktoré odpovedá bežnej spotrebe. Pokiaľ si Kupujúci objedná či zakúpi také množstvo tovaru, ktoré Predávajúci na základe dostupných informácií vyhodnotí, ako tovar určený k ďalšiemu predaju, Predajca si vyhradzuje právo zrušiť objednávku. V prípade, že už bola kúpna zmluva uzatvorená, má Predávajúcí právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade si Kupujúci a Predávajúci vzájomne vrátia všetky prevedené plnenia.

Ustanovenia odlišné od VOP je možné dohodnúť v Kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávky, v ktorých bolo objednaných viac ako 10 kusov produktu. Pokiaľ zákazník zaplatil vopred, bude mu zaplatená čiastka vrátená späť na účet.

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy

Predávajúci oznamuje, že:
a) náklady na prostriedky pre komunikáciu na diaľku sa odlišujú od základnej sadzby (v príp. internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa však netýka príp. zmluvnej prepravy).

b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho.

c) predávajúci neuzatvorí zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.

d) ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovateľom Predávajúceho uvedené vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa odlišujú v závislosti od zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady.

e) Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť (pokiaľ sa nižšie neuvádza inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom toto odstúpenie môže Kupujúci zaslať na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho, e-mailom, alebo využiť štandardné odstúpenie od zmluvy v zákazníckom účte. Kupujúci môže taktiež kontaktovať zákaznícke oddelenie na telefónnom čísle +421 220 570 790 .

f) v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru

g) Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie ale po dobu ohraničenú príslušnými právnymi predpismi, za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím (nezúčastneným) stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zreteľné z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne vysvetlený. Kupující má vo svojom Zákazníckom účte náhľad do svojich objednávok.

h) Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, který je predmetom kúpy a umožní mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Kupujúcemu kúpnu cenu.

i) Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

j) Predávajúci Kupujúcemu odovzdá tovar a doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.

k) Ak má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu v momente, kedy Kupujúcemu odovzdá tovar prepravca.

l) Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Tovar bude pri odovzdaní zabalený.

m) Kupujúci môže sťažnosti uplatniť u Predávajúceho na uvedených kontaktoch, prípadne sa Kupujúci môže so sťažnosťami obrátiť na orgán dohľadu či štátneho dozoru.

n) Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

o) Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

p) vo veci ochrany a spracovania osobných údajov sa riadime nasledujúcimi podmienkami ochrany osobných údajov .

III. Zmluva

Postup pre vytvorenie záväznej on-line objednávky

1. Registrácia zákazníka

Na základe registrácie Kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „Užívateľský účet“). Zo svojho užívateľského účtu môže Kupujúci uskutočniť objednanie tovaru. Bez vytvorenia Užívateľského účtu (registrácie) nie je možné uskutočniť nákup.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všechny údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které slouží k opětovnému přihlášení k Uživatelskému účtu. Všechny uložené údaje v profilu je možné kdykoliv upravit. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré slúži k opätovnému prihláseniu do Užívateľského účtu. Všetky uložené údaje v profile je možné kedykoľvek upraviť. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do svojho Užívateľského účtu.

Kupujúci bude mať v Užívateľskom účte prehľad o uskutočnených nákupoch, ich stave a prípadne výške zákazníckeho kreditu:

 • sledovanie priebehu vybavenia objednávky
 • náhľad do zoznamu všetkých vytvorených objednávok
 • ľahšie a rýchlejšie vytvorenie online objednávky pri ďalšom nákupe (nie je potrebné vyplniť všetky kontaktné údaje)
 • možnosť zopakovania objednávky (nie je nutné znova vyplniť parametre)
 • možnosť vyjadrenia súhlasu so zasielaním zliav, výhodných ponúk a obchodných oznámení
 • stav zákazníckeho kreditu - pozn.: našetrený zákaznícky kredit bude automaticky uplatnený pri objednávkach nad 15 €.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie Užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy (vrátane VOP).

Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. potrebnú údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2. Nákupný košík

V detailnom náhľade vybraného produktu je možné vybrať parametre, farebnú variantu, veľkosť, počet kusov atď. Kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ sa produkt automaticky vloží do Nákupného košíku. V Nákupnom košíku je náhľad na všetky vybrané produkty, vrátane ceny za položku a „Medzisúčet“ ceny za nákup. Nákupný košík ďalej slúži k úprave množstva či úprave parametrov vybraného tovaru. Jednotlivé položky je možné zo zoznamu odstrániť kliknutím na tlačidlo „X“. V tejto fáze je možné uplatniť aj rôzne zľavy pre nákup.

Z košíku je možné prejsť k ďalšiemu nákupu kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v nákupe“ alebo je možné prejsť na ďalší krok, k vytvoreniu objednávky, kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v objednávke“.

Objednávka služby "Výmena okuliarových skiel"

Služba je dostupná iba v optikách a na Alensa Point prevádzkach. Pri výmene okuliarových skiel do vlastného príp. staršieho okuliarového rámu môže dôjsť k jeho poškodeniu. Prípadné poškodenie okuliarového rámu Kupujúceho Alensa kompenzuje výberom rámu na Alensa.sk až do výšky 100 €. V komplikovaných prípadoch pristupuje Predávajúci k refundácii okuliarového rámu Kupujúceho individuálne.
Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od objednávky služby. V takom prípade Predávajúci okuliarovú obrubu neprijme.

Kupujúci by mal doručiť vlastný okuliarový rám v pevnom okuliarovom puzdre, aby boli okuliare behom času u Predávajúceho dostatočne chránené. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že okrem zábrusu nových okuliarových šošoviek Predávajúci nevykonáva žiadne ďalšie úpravy či opravy vlastného okuliarového rámu Kupujúceho.

3. Doprava / Platba

Pre úspešné dokončenie objednávky je potrebné vybrať si preferovaný spôsob doručenia zásielky a spôsob platby. Po výbere preferovanej Dopravy a Platby sa zobrazí „Celková cena“, ktorá zahŕňa všetky voľby Kupujúceho.

Spôsob úhrady a možnosti doručenia sú podrobnejšie opísané nižšie, v sekcii Možnosti úhrady a Doprava.

Na ďalší krok objednávky sa prejde kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v objednávke“.

4. Adresa

Pokiaľ sa Kupujúci ešte neregistroval, je vyzvaný k Registrácii či Prihláseniu (už existujúceho zákazníka).

Systém potom z Užívateľského účtu vygeneruje všetky potrebné údaje. V tomto kroku si môže Kupujúci nastaviť Adresu doručenia, nastaviť Fakturačnú adresu, zadať poznámku do sekcie Ostatné informácie, So zasielaním zliav, výhodných ponúk a obchodných oznámení a ako posledné potvrdenie, že si Prečítal obchodné podmienky a súhlasil s nimi.

Posledným krokom je záväzné odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť nákup“.
V tomto momente je medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva. Za prípadné chyby pri prenose dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Ďalej nasleduje stránka "Potvrdenie objednávky" s údajmi pre zaplatenie objednávky - podľa preferovanej platby. V prípade platby cez internet sa zobrazia pokyny k úhrade.

5. Potvrdenie objednávky

Uzatvorením kúpnej zmluvy Predávajúci bezprostredne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom. Prílohou tohto potvrdenia je PDF súbor s aktuálnym znením VOP vrátane Reklamačného poriadku Predávajúceho. Uzavretú zmluvou (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti od povahy objednávky (množstvo produktov, vyššie kúpne ceny, predpokladané náklady na dopravu), požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Daňový doklad (faktúra) je vystavená bezprostredne pred odoslaním tovaru. Pred odoslaním objednávky faktúru Predávajúci nevystavuje. Kupujúci si môže faktúru 1 deň po nákupe kedykoľvek stiahnuť zo svojho Užívateľského účtu. Elektronický doklad je v súlade so zákonmi SR a je plnohodnotne dostačujúci pre daňovú evidenciu a účtovníctvo.

Upozornenie: V prípade objednávky dioptrických okuliarov, je potrebné uhradiť plnú cenu objednávky vopred.

6. Stornovanie objednávky

Kupujúci môže bezplatne zrušiť alebo zmeniť objednávku až do okamžiku jej expedície. Výnimku tvoria len okuliare so zábrusom okuliarových skiel na prianie Kupujúceho - v tomto prípade je storno objednávky možné len do chvíle, kým Kupujúci odošle úhradu za objednávku okuliarov. Požiadavka na zmenu alebo zrušenie objednávky zo strany Kupujúceho musí byť vyjadrená Predávajúcemu telefonicky alebo e-mailom. Požiadavka na zmenu objednávky bude akceptovaná a vybavená podľa možností a aktuálneho stavu objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že expedícia objednávky prebieha spravidla v rovnaký deň alebo nasledujúci deň po vytvorení objednávky Kupujúcim, výnimku tvoria len okuliare so zábrusom tovar na objednávku. Zmeny v objednávkách preto nie je možné garantovať.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú vyriešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú vyriešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike.

Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujícího preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

IV. Spôsob doručenia a postup pri neprevzatí tovaru

Tovar dodávame prostredníctvom dopravných spoločností. Všetky spoločnosti umožňujú platbu v hotovosti pri prevzatí zásielky, pokiaľ do platnosti nevstúpia mimoriadne opatrenia. V tom prípade je Kupujúci o zmene informovaný.

V prípade, že zásielku z nejakého dôvodu nie je možné doručiť na adresu príjemcu, môže byť uskladnená v miestnom logistickom centre (v budúcnosti sa uskutoční nový pokus o doručenie / zásielka môže byť priamo tu vyzdvihnutá príjemcom). Zákazník je zodpovedný za to, že si zásielku môže prevziať na nimi uvedenej adrese a je povinný komunikovať s dopravnou spoločnosťou v prípade, že bude kontaktovaný za účelom upresnenia informácií týkajúcich sa doručenia.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie spôsobené dopravnou spoločnosťou, dopravnou situáciou, počasím či inými mimoriadnymi situáciami, ktoré Predávajúci nedokáže ovplyvniť. Akonáhle Kupujúci obdrží informačnú SMS / e-mail od dopravcu, je zásielka Kupujúceho u inej spoločnosti a v prípade oneskoreného doručenia musí Kupujúci kontaktovať dopravnú spoločnosť sám, nakoľko Predávajúci k tomuto úkonu nie je kompetentný. Odhadované časy doručenia sú určené na základe informácií od našich dopravcov. Vo výnimočných prípadoch môže byť zásielka doručená mimo predpokladané časové rozpätie. Pre hladký priebeh doručenia vyplňte celú adresu (názov ulice, číslo domu, PSČ a obec) a telefónne číslo, aby Vás mohol dopravca v prípade potreby kontaktovať.

Možný je taktiež aj osobný odber na výdajných miestach.

Pokiaľ je zásielka poškodená, alebo je porušený obal, ktorý svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, Kupujúci by nemal zásielku od dopravcu prevziať a situáciu bezprostredne riešiť s kuriérom, a to spísaním formulára o poškodení zásielky. V takom prípade Kupujúci bezprostredne informuje zákaznícky servis o vzniknutej situácii. Tovar dopravca automaticky vráti Predávajúcemu. Pokiaľ Kupujúci tovar aj napriek tomu prevezme a nespíše s dopravcom formulár o vzniknutej situácii (poškodenie zásielky), neskoršia reklamácia dopravy nebude zohľadnená. Nárok na reklamáciu tovaru (z poškodenej zásielky) nezaniká.

Ceny poštovného:

Ceny poštovného

Packeta - osobné vyzdvihnutie:

Platba vopred

1.50 €

Dobierka

2.50 €

Objednávky nad 59 €

ZADARMO

Packeta - doručenie na adresu:

Platba vopred

2.50 €

Dobierka

3.50 €

Objednávky nad 59 €

2.50 €

DPD – doručenie na adresu:

Platba vopred

2.00 €

Dobierka

3.00 €

Objednávky nad 59 €

ZADARMO

DPD – osobné vyzdvihnutie:

Platba vopred

1.35 €

Dobierka

2.35 €

Objednávky nad 59 €

ZADARMO

Poznámky:

 • Ceny sú konečné (vrátane DPH)
 • Cena dopravy je konečná a nezávisí od veľkosti a váhy zásielky
 • Pri objednávkach s hodnotou nad 59 € je poštovné ZADARMO
 • Objednávky sú odosielané výhradne po prijatí platby

Pridanie produktov do objednávky

Vzhľadom k veľkému množstvu objednávok, ktoré náš sklad denne spracováva, nemôžeme zaručiť spätnú zmenu v už dokončených objednávkach. Ak potrebujete spätne upraviť vašu objednávku alebo spojiť viac objednávok do jednej, kontaktujte obratom náš zákaznícky servis; budeme sa snažiť vám čo najskôr pomôcť. Pracovný čas zákazníckeho servisu je každý pracovný deň 7:30 - 16h. Objednávka je považovaná za kompletnú vo chvíli, keď je zaplatená.

Dodanie

Zákazník má možnosť rozlíšiť v objednávkovom formulári dodaciu a fakturačnú adresu a podľa potreby pridať poznámku. Tieto informácie sa potom automaticky objavia na daňovom doklade.

Expedícia a doručenie

Spôsob dodania Doručenie
Dobierka (DPD) za 1 – 2 pracovné dni po prijatí objednávky
Platba vopred za 1 – 2 pracovné dni po expedícii objednávky
Dobierka (Packeta na adresu) za 1 – 2 pracovné dni po expedícii objednávky
Osobné vyzdvihnutie (Packeta) možnosť vyzdvihnutia po obdržaní sms s informáciou o uložení na požadovanej pobočke

Poznámky:

 • Pri spôsobe dodania cez Packetu budú zásielky objednané do 11:30 expedované ešte v ten istý deň.
 • Pri platbe bankovým prevodom bude objednávka odoslaná po pripísaní platby na náš účet.
 • Objednávky nie sú odosielané cez víkend.
 • Predpokladaná doba doručenia sa počíta od chvíle, keď je zásielka odoslaná, nie od momentu uskutočnenia objednávky.

Dodacie časy neskladového tovaru

Vďaka veľkosti nášho skladu odosielame 97% objednávok ihneď. Neskladový tovar expedujeme spravidla medzi 4. a 6. pracovným dňom odo dňa, kedy bola objednávka prijatá. Expedícia kontaktných šošoviek so špeciálnymi parametrami a menej častými kombináciami parametrov, ktoré niesú skladom, závisí na podmienkach našich dodávateľov a môžu trvať až niekoľko týždňov.

O skladovosti a predpokladanom termíne dodania Vás informujeme po vyplnení parametrov kontaktných šošoviek v objednávkovom formulári, v priebehu objednávky sa zobrazí predpokládaný dátum jeho odoslania. Pozor - dátum sa môže zmeniť po vyplnení všetkých parametrov.

Alensa - Dodacie časy neskladového tovaru Alensa - Dodacie časy neskladového tovaru

Objednávky obsahujúce skladový a neskladový tovar

Pred zaplatením objednávky venujte pozornosť dodacím časom jednotlivých produktov v nákupnom košíku.

Alensa - Dodacie časy neskladového tovaru v košíku Alensa - Dodacie časy neskladového tovaru v košíku

Potvrdením a zaplatením objednávky zákazník súhlasí s tým, že odjednávka bude odoslaná vo chvíli, keď bude všetok objednaný tovar skladom. Odoslanie skladového tovaru skôr, kým sa do skladu doručia všetky objednané produkty je možné len za zvláštnych okolností. Ak si to zákazník želá, prosíme o kontaktovanie nášho zákazníckeho servisu.

Problémy s doručením

Nenesieme zodpovednosť za oneskorené doručenie spôsobené dopravnou spoločnosťou alebo situáciami, ktoré nemôžeme ovplyvniť (počasie, sviatky a pod.). Odhadované časy doručenia sú určené na základe informácií od našich prepravcov. Vo výnimočných prípadoch môže byť zásielka doručená mimo predpokladaného časového rozmedzia. Pre hladký priebeh doručenia vyplňte kompletnú adresu (názov ulice, číslo domu, PSČ a mesto) a telefónne číslo, aby vás mohol dopravca v prípade nutnosti kontaktovať. Po odoslaní zásielky budete informovaní o jej trekovacom čísle, aby ste mohli zásielku ľahko sledovať.

V prípade, že zásielku z nejakého dôvodu nemožno doručiť na adresu príjemcu, môže byť uskladnená v miestnom logistickom centre (v budúcnosti dôjde k novému pokusu o doručenie / zásielka môže byť priamo tu vyzdvihnutá príjemcom). Zákazník je zodpovedný za to, že zásielku môže prevziať na ním uvedenej adrese a je povinný komunikovať s dopravnou spoločnosťou v prípade, že bude kontaktovaný z dôvodu spresnenia informácií týkajúcich sa doručenia.

Reklamačné konanie

V prípade, keď je zásielka vyhlásená za stratenú alebo chybne doručenú, pristúpime k reklamácii doručenia u danej dopravnej spoločnosti. Pre začatie reklamačného konania je potreba: a) zákazníkom podpísané čestné vyhlásenie, že zásielku neobdržal; b) potvrdenie od dopravcu, že došlo k pochybeniu z jeho strany.

Akonáhle je reklamačné konanie začaté, vyexpedujeme novú zásielku alebo vrátime peniaze za pôvodnú objednávku (podľa preferencie zákazníka). Nie je možné vrátiť peniaze alebo odoslať novú zásielku, ak je pôvodná zásielka v preprave alebo kým nie je dopravcom oficiálne vyhlásená za stratenú. Upozorňujeme, že prepravné spoločnosti majú rôzne pravidlá, ktorými sa riadi reklamácia (napr. môžu si nárokovať až 21 dní na prešetrenie a potvrdenie straty). Pokiaľ máte zásielku poistenú, nový balík Vám odošleme ihneď, bez nutnosti čakania na spracovanie reklamácie.

Zničená zásielka

Kontaktné šošovky a ich príslušenstvo balíme do kvalitných a dostatočne veľkých obalov tak, aby zásielka mohla byť doručená v dobrom stave. Ak však dôjde k zničeniu vonkajšieho obalu počas prepravy, NEPREBERAJTE BALÍK od dopravcu a v preberacom protokole uveďte dôvod (napr. "zjavné poničenie krabice", "únik tekutiny" apod.). Následne nás čo najskôr informujte o probléme, aby sme mohli vašu objednávku znova vyexpedovať.


Možnosti dopravy:

1. Packeta

a) Výdajné miesto - Packeta:
Doručenie na Kupujúcim preferované výdajné miesto Packety. Pri výbere tohto spôsobu doručenia Kupujúci vyberie preferované výdajné miesto Packety. Potom sa objaví detail adresy a otváracia doba výdajného miesta. Výdajné miesto Kupujúci potvrdí tlačidlom „vyzdvihnúť tu“.

O doručení zásielky na vybrané výdajné miesto Packety Kupujúceho informuje SMS, ktorá spolu s číslom zásielky obsahuje overovací kód, na základe ktorého bude zásielka odovzdaná. Zásielku môže vyzdvihnúť aj tretia osoba.
Zásielka je na výdajnom mieste uložená po dobu 5 pracovných dní. Packeta umožňuje Kupujúcemu predĺženie lehoty pre vyzdvihnutie v sekcii sledovanie zásielky na webovej stránke www.packeta.sk alebo v mobilnej aplikácii.
Pokiaľ nastane situácia, kedy Kupujúci zásielku vôbec neprevezme, je zásielka vrátená Predávajúcemu. Pri nedoručených zásielkach zaplatených vopred (platba kartou online, bankový prevod…) sú peniaze vrátené späť Kupujúcemu viď. možnosti úhrady.
Pozn.: V prípade, že je kapacita zvoleného výdajného miesta naplnená, alebo je zásielka príliš veľká, presmeruje dopravca zásielku na najbližšie výdajné miesto.
b) Z-BOX - Packeta:
POZOR - pri tomto spôsobe doručenia nie je potrebné mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu “Packeta” a zapnuté bluetooth, ktoré sú pre vyzdvihnutie zásielky nevyhnutné. Pri platbe na dobierku je potrebné ju pred vyzdvihnutím uhradiť v mobilnej aplikácii.
Pri výbere tohto spôsobu doručenia, si Kupujúci vyberie preferované výdajné miesto Z-BOX - Packeta. Potom sa objaví detail adresy a všetky potrebné informácie. Výdajné miesto Kupujúci potvrdí tlačidlom „vyzdvihnúť tu“.
O doručení zásielky na zvolené výdajné miesto Packety Kupujúceho informuje SMS, ktorá obsahuje číslo zásielky.

Postup pri vyzdvihnutí zásielky v Z-Boxe:

 1. zapnúť bluetooth a lokalizáciu (poloha GPS)

 1. otvoriť aplikáciu “Zásilkovna”

 1. aplikácia sa automaticky spáruje so Z-BOXom

 1. v detaily zásielky v aplikácii sa zobrazí možnosť “OTVORIŤ”

 1. po stlačení tlačidla “OTVORIŤ” sa otvoria dvere so zásielkou Kupujúceho

Zásielka je na výdajnom mieste uložená po dobu 2 dní. Packeta umožňuje Kupujúcemu predĺženie lehoty pre vyzdvihnutie v sekcii sledovanie zásielky na webovej stránke www.packeta.sk alebo v mobilnej aplikácii o 1 deň.
Pozn.: V prípade, že je kapacita Z-BOXu naplnená, alebo je zásielka príliš veľká, presmeruje dopravca zásielku na najbližšie výdajné miesto.
Pokiaľ nastane situácia, kedy Kupujúci zásielku vôbec neprevezme, je zásielka vrátená Predávajúcemu. Pri nedoručených zásielkach zaplatených vopred (platba kartou online, bankový prevod…) sú peniaze vrátené späť Kupujúcemu viď. možnosti úhrady.

Packeta domov
Ide o doručenie zásielky na adresu uvedenú Kupujúcim. V prípade, že je adresát (Kupujúci) nezastihnutý, je zásielka uložená na najbližšom výdajnom mieste.
Akonáhle je zásielka pripravená k vyzdvihnutiu na výdajnom mieste, obdrží Kupujúci SMS alebo e-mail s kódom pre vyzdvihnutie. Pri vyzdvihnutí zásielky nie je potrebné preukázať svoju totožnosť. Stačí predložiť kód pre vyzdvihnutie, ktorý adresát (Kupujúci) nájde v SMS alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zásielku tak môže vyzdvihnúť aj tretia osoba.
Pokiaľ Kupujúci nie je zastihnutý doručovateľom Packety, zostane zásielka na výdajnom mieste uložená po dobu 3 kalendárnych dní.
Pokiaľ nastane situácia, kedy Kupujúci zásielku vôbec neprevezme, je zásielka vrátená Predávajúcemu. Pri nedoručených zásielkach zaplatených vopred (platba kartou online, bankový prevod…) sú peniaze vrátené späť Kupujúcemu viď. možnosti úhrady.

2. DPD

Po expedícii zásielky je na e-mailovú adresu Kupujúceho zaslané číslo zásielky, pod ktorým môže zásielku dohľadať na stránkach DPD.

a) DPD Kuriér

DPD doručuje zásielku na adresu uvedenú Kupujúcim. V deň doručenia obdrží Kupujúci na telefónne číslo, uvedené v objednávke, SMS správu s detailami o doručení zásielky.

V prípade, že je adresát (Kupujúci) nezastihnutý na uvedenej adrese, dopravca kontaktuje adresáta e-mailom, kde si adresát zvolí, ako mu bude zásielka doručená (opätovné doručenie na adresu nasledujúci pracovný deň alebo presmerovanie balíka na výdajné miesto). V prípade, že adresát na e-mail nereaguje, dopravca sa nasledujúci deň pokúsi automaticky doručiť zásielku opäť na adresu. Ak je aj druhý pokus o doručenie neúspešný, dopravca opäť kontaktuje adresáta e-mailom, kde si adresát zvolí, ako mu bude zásielka doručená (opätovné doručenie na adresu nasledujúci pracovný deň alebo presmerovanie balíka na výdajné miesto). Tretí pokus o doručenie na adresu môže uskutočniť len na žiadosť adresáta (nie je automatická). V prípade, že sa nepodarí zásielku doručiť, je zásielka vrátená odosielateľovi (Predávajúcemu).

U zásielok platených vopred (platba kartou online, bankový prevod, PayPal…) sú peniaze vrátené späť Kupujúcemu viď. možnosti úhrady.


DPD Osobný odber

a) Pickup výdajné miesto
Doručenie na Kupujúcim preferované výdajné Pickup miesto. Počas voľby tohto spôsobu doručenia Kupujúci zvolí preferované výdajné miesto a potom sa objaví detail adresy a otváracia doba výdajného miesta. Výdajné miesto Kupujúci potvrdí tlačidlom „vyzdvihnúť tu“.

O doručenie zásielky na zvolené výdajné miesto DPD Kupujúceho informuje SMS, ktorá spoločne s číslom zásielky obsahuje overovací kód, na jeho základe bude zásielka vydaná. Zásielku môže vyzdvihnúť aj tretia osoba. Zásielka je na výdajnom mieste uložená po dobu 5 pracovných dní. Pokiaľ nastane situácia, kedy Kupujúci zásielku vôbec neprevezme, je zásielka vrátená Predávajúcemu. U nedoručených zásielok platených vopred (platba kartou online, bankový prevod, PayPal…) sú peniaze vrátené späť Kupujúcemu viď. možnosti úhrady.

Pozn.: V prípade, že je kapacita výdajného miesta naplnená, alebo je zásielka príliš veľká, presmeruje dopravca zásielku na najbližšie výdajné miesto.


b) AlzaBox

Počas voľby tohto spôsobu doručenia Kupujúci zvolí preferované výdajné miesto AlzaBoxu. Potom sa objaví detail adresy a všetky potrebné informácie. Výdajné miesto Kupujúci potvrdí tlačidlom „vyzdvihnúť tu“.

O doručenie zásielky na zvolené výdajné miesto AlzaBoxu Kupujúceho informuje SMS, ktorá obsahuje číslo zásielky.

Postup vyzdvihnutia zásielky v AlzaBoxe:
Na dotykovej klávesnici zadáte autorizačný kód z SMS správy alebo e-mailu
Pokiaľ ste objednávku nezaplatili vopred je nutné tovar uhradiť prevodom na mieste.
Po zaplatení objednávky sa otvorí schránka, kde je uložená zásielka.
Vyberte objednávku zo schránky. Uistite sa, na displeji, že zásielka nie je rozdelená do viacerých schránok.
Po vyňatí zásielky uzatvorte schránku eventuálne schránky.

Zásielka je v AlzaBoxe uložená po dobu 3 dní.

Upozornenie.: V prípade, že je kapacita preferovaného AlzaBoxu naplnená môže dopravca zmeniť výdajné miesto.

Pokiaľ nastane situácia, kedy Kupujúci zásielku vôbec neprevezme, je zásielka vrátená Predávajúcemu. U nedoručených zásielok platených vopred (platba kartou online, bankový prevod, PayPal…) sú peniaze vrátené späť Kupujúcemu viď. možnosti úhrady.


b) Box Slovenskej Pošty

Počas voľby tohto spôsobu doručenia Kupujúci zvolí preferované výdajné miesto Boxu Slovenskej Pošty. Potom sa objaví detail adresy a všetky potrebné informácie. Výdajné miesto Kupujúci potvrdí tlačidlom „vyzdvihnúť tu“.

O doručení zásielky na zvolené výdajné miesto Boxu Slovenskej Pošty Kupujúceho informuje SMS, ktorá obsahuje číslo zásielky.

Postup vyzdvihnutia zásielky v Boxe Slovenskej pošty:
Na dotykovej klávesnici zadáte autorizačný kód z SMS správy alebo e-mailu
Pokiaľ ste objednávku nezaplatili vopred je nutné tovar uhradiť prevodom na mieste.
Po zaplatení objednávky obdržíte PIN, vďaka ktorému sa otvorí schránka so zásielkou.
Vyberte objednávku zo schránky.
Po vyňatí zásielky uzatvorte schránku.

Zásielka je v Boxe Slovenskej pošty uložená po dobu 3 dní.

Upozornenie.: V prípade, že je kapacita preferovaného Boxu Slovenskej pošty naplnená môže dopravca zmeniť výdajné miesto.

Pokiaľ nastane situácia, kedy Kupujúci zásielku vôbec neprevezme, je zásielka vrátená Predávajúcemu. U nedoručených zásielok platených vopred (platba kartou online, bankový prevod, PayPal…) sú peniaze vrátené späť Kupujúcemu viď. možnosti úhrady.

Doručenie neskladového tovaru:

Môže nastať situácia, kedy sa výrobca potýka s prevádzkovými komplikáciami a zásobovanie nášho skladu nie je plne pokryté. Doba doručenia vždy priamo závisí od podmienok našich dodávateľov a môže trvať aj niekoľko týždňov. Medzi neskladový tovar patria aj kontaktné šošovky na objednanie, šošovky s veľmi neobvyklými dioptrickými parametrami, atď., ktoré nemáme fyzicky skladom. Časový údaj o odoslaní tovaru je orientačného charakteru a vychádza z dát za posledné obdobie. Tento údaj uvádza predpokladaný termín expedície tovaru z nášho skladu a je súčasťou tabuľky, do ktorej Kupujúci zadáva dioptrické parametre.

Na prípadné oneskorenie pri odoslaní zásielky bude Kupujúci upozornený v nákupnom košíku a ďalej aj v e-maile potvrdzujúcom objednávku Kupujúceho. Pokiaľ nie je skladom iba časť objednávky, obdrží zákazník po potvrdení objednávky taktiež upozornenie a objednávka bude Kupujúcemu odoslaná až vo chvíli, kedy bude všetok objednaný tovar k dispozícii (všetky časti objednávky budú skladom).


Reklamácia doručenia zásielky:
V prípade, ak je zásielka vyhlásená za stratenú alebo chybne doručenú, Predávajúci pristúpi k reklamácii doručenia u danej dopravnej spoločnosti. Pre zahájenie reklamačného konania sú potrebné:
 1. zákazníkom (Kupujúcim) podpísané čestné vyhlásenie, že zásielku neobdržal, zaslané Predávajúcemu do 20 dní od údajného doručenia
 2. potvrdenie od dopravcu, že pochybenie nastalo na jeho strane.


Akonáhle je reklamačné konanie zahájené, Predávajúci vyexpeduje novú zásielku, alebo vráti peniaze za pôvodnú objednávku (podľa preferencie Kupujúceho). Nie je možné vrátiť peníze alebo odoslať novú zásielku, pokiaľ je pôvodná zásielka v preprave, alebo pokiaľ nie je dopravcom oficiálne vyhlásená za stratenú.
Upozorňujeme, že prepravné spoločnosti majú rôzne pravidlá, ktorými sa vybavujú reklamácie (napr. si môžu nárokovať až 21 dní na prešetrenie a potvrdenie straty).

Možnosti úhrady:

a) Dobierka

Ide o jediný spôsob úhrady, ktorý je spoplatnený. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Kupujúci platbu uhradí pri prevzatí tovaru. Zásielku Kupujúci uhradí kuriérovi vybranej dorpavnej spoločnosti alebo na pobočke odberného miesta.

Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Účtenka je k dispozícii v prehľade objednávok v Zákazníckom účte.

V prípade neprevzatia zásielky je zásielka vrátená Predávajúcemu a Kupujúci nič neplatí.

b) Platba vopred – bankový prevod

V prípade platby prevodom je potrebné objednávku pred expedíciou uhradiť. Platbu Kupujúci odošle na bankový účet 2113740004/8130, vedený spoločnosťou Citibank s variabilným symbolom (VS), čo je vždy číslo objednávky Kupujúceho. Pred odoslaním by si mal Kupujúci pozorne skontrolovať vyplnené údaje, Kupujúci tak predíde komplikáciam pri vybavení objednávky.


Bankové spojenie :
Číslo nášho účtu: 2113740004/8130
IBAN: SK74813000000­02113740004
SWIFT: CITISKBA
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Objednaný tovar uhradený prevodom Predávajúci expeduje po pripísaní platby na vyššie uvedený účet.
V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 6 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V príade neprevzatia zásielky je zásielka vrátená Predávajúcemu. Predávajúci objednávku Kupujúceho stornuje a zadá príkaz k vráteniu peňazí na účet, z ktorého bola objednávka Kupujúcim uhradená.

c) Platba vopred – kartou online

Najrýchlejší spôsob, akým zaplatiť nákup. Bezprostredne po potvrdení objednávky tlačidlom „Potvrdiť nákup“, sa otvorí platobná brána k úhrade kartou štandardu 3D secure VISA/MC, kde je Kupujúci vyzvaný k úhrade. Platobné údaje Kupujúci vyplní na zabezpečenej stránke e-shopu. Prenos dát z počítača Kupujúceho je zabezpečený šifrovacím algoritmom. Systém Kupujúceho požiada o vyplnenie týchto údajov:
- číslo platobnej karty
- dátum ukončenia platnosti karty
- CVV2/CVC2 – posledné trojčíslie vytlačené na podpisovom prúžku karty
V platobnej bráne možete zaplatiť prostredníctvom kariet MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a karta Kupujúceho musí mať povolené platby na internete.
Sprostredkovateľ platby (platobná brána) poskytne informáciu o platbe banke Kupujúceho, ktorá kartu vystavila.
V momente potvrdenia platby je teda Kupujúci presmerovaný do webového rozhrania banky, ktorá platobnú kartu vystavila. Na stránke sú údaje o prebiehajúcej platbe, ktorá čaká na potvrdenie SMS kódom či potvrdenie v mobilnej aplikácii banky. V oboch prípadoch je potrebné mať pri sebe mobilný telefón s telefónnym číslom, ktoré má Kupujúci uvedené v banke práve pre tieto účely.
Banka platbu schváli alebo zamietne. Výsledok banka oznámi sprostredkova­teľovi, ktorý ju oznámi obchodníkovi. Celý proces se odohrá v priebehu niekoľkých sekund.
V prípade, že bude platba zamietnutá, musí Kupujúci kontaktovať svoju banku.
V prípade neprevzatia zásielky uhradenej kartou online je zásielka vrátená Predajcovi. Predajca objednávku Kupujúceho vystornuje a zadá príkaz k vráteniu peňazí na účet, z ktorého bola objednávka Kupujúcim uhradená.
Pri platbe kartou online má Kupujúci možnosť uložiť si údaje z platobnej karty pre úhradu budúcich objednávok. Pri každej ďalšej platbe Kupujúci nebude musieť vyplniť platobné údaje z karty. Každá platba kartou online je vždy chránená a sprostredkovaná certifikovanou platobnou bránou. Predávajúci nikdy nemá k údajom o platobnej karte prístup.

d) Platba vopred - Google Pay

Google Pay je internetový platobný systém prepojený s Google účtom, ktorý umožňuje zaplatiť pomocou mobilného telefónu. K úhrade tovaru touto platobnou metódou je potrebné mať Google účet a nastavenú mobilnú aplikáciu Google Pay. Pri nastavení aplikácie je pre daný Google účet nastavená karta.

Pokiaľ si Kupujúci vyberie túto platobnú metódu, svoju platbu za tovar potvrdí v mobilnej aplikácii. Platením prostredníctvom online brány Google Pay budú peniaze ihneď pripísané na účet Predávajúceho.

V prípade neprevzatia zásielky uhradenej prostredníctvom Google Pay je zásielka vrátená Predávajúcemu. Predávajúci objednávku Kupujúceho vystornuje a kontaktuje Kupujúceho. Peniaze sú vrátené späť na účet, s ktorým je platobná karta prepojená.

e) Platba vopred – PayPal

PayPal je internetový platobný systém, ktorý umožňuje platiť na internete alebo poslať peniaze medzi užívateľmi tejto služby. K úhrade tovaru touto platobnou metódou je potrebné mať účet PayPal, do ktorého sa užívateľ prihlási podobne ako do internetového bankovníctva.

Pokiaľ si Kupujúci zvolí túto platobnú metódu, svoju platbu za tovar potvrdí prihlasovacími údajmi do PayPal účtu. Platbou prostredníctvom online brány PayPal budú peniaze ihneď pripísané na účet Predávajúceho.

V prípade neprevzatia zásielky uhradenej prostredníctvom služby PayPal, je zásielka vrátená Predávajúcemu. Predávajúci objednávku Kupujúceho vystornuje a kontaktuje Kupujúceho. Peniaze sú vrátené späť na účet PayPal.

f) Flexibilná platba - Klarna

Klarna je platobná služba, ktorá uľahčuje elektronické platby na internete. Ak chcete zaplatiť za tovar týmto spôsobom platby, musíte mať nainštalovanú aplikáciu Klarna.

Ak si Kupujúci zvolí tento spôsob platby, spravuje svoju platbu za tovar v aplikácii Klarna.

g) Darčekovým poukazom

Platba darčekovým poukazom je možná iba Poukazom zakúpeným v e-shope Alensa.sk. Každý Poukaz má unikátny kód a je časovo obmedzený. Pri výbere platby Poukazom musí Kupujúci pri zadávaní objednávky uviesť do kolónky „Zľavový kód“ v sekcii „Košík“ unikátny kód z Poukazu. Poukaz je možné uplatniť iba pri jednorázovom nákupe, a to v jeho plnej výške. V prípade, že hodnota nákupu prevýši hodnotu Poukazu, Kupujúci uhradí iba rozdiel v cene. Platba doplatku sa uskutoční v súlade s podmienkami pre danú transakciu, viď. Možnosti úhrady. Poukazom je možné zaplatiť ktorýkoľvek tovar alebo službu, ktorú e-shop ponúka.

V prípade neprevzatia zásielky uhradenej Poukazom, je zásielka vrátená Predávajúcemu. Predávajúci objednávku Kupujúceho vystornuje a čiastka za nákup je vrátená späť. Čiastka vo výške Poukazu sa v tomto prípade vráti do Zákazníckeho účtu Kupujúceho formou kreditu. V prípade, že nákup bol uhradený Poukazom aj finančnými prostriedkami (doplatok), môže Kupujúci rozhodnúť, akou formou chce doplatok vrátiť (na bankový účet Kupujúceho alebo formou kreditu do Zákazníckeho účtu).

V. Údaje o cenách tovaru

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, pokiaľ zistí, že bol tovar ponúknutý za chybnú cenu. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať, a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude uzatvorená kúpna zmluva a objednávka bude Predávajúcim stornovaná.

Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Ceny sú vyhlásené na dobu neurčitú.

Podmienky pre uplatnenie zľavy:

 • Zľavy sa odrátajú zo základných katalógových cien
 • Zľavy nie je možné navzájom sčítat
 • Zľavy nie je možné spätne uznať
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny výše slevy v případě chybné kalkulace slevy v objednávkovém systému. Prípadnú zmenu výšky ceny musí Predávajúci oznámiť Kupujúcemu ešte pred vybavením objednávky Kupujúceho.


Pre zákazníkov, ktorí sa na produkty prekliknú zo serveru heureka.sk, google shopping, pricemania.sk, shop-mania.sk, najlepsie-ceny.sk, najnakup.sk a ďaších porovnávačov môžeme poskytnúť na každý takto navštívený produkt špeciálnu zľavu. Zľava sa odlišuje podľa obdobia.
Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu také náklady spojené s dodáním tovaru v dohodnutej výške. Zákazníkovi je zaúčtovaná čiastka, ktorá sa objaví na stránkach vytvárania objednávky v momente jej odoslania. Táto čiastka predstavuje vždy konečnú cenu vrátane príslušnej sadzby DPH a účtovanej dopravy.

Pri objednávkach nad 59 € (po odpočítaní zliav), ktoré sú zaplatené vopred, si vybraní dopravcovia účtujú poplatok za dopravu nulová suma - v tomto prípade je doprava úplne ZDARMA (len v rámci Slovenskej republiky). Poštovné zdarma sa nevzťahuje pri platbe na dobierku. Balné je zaúčtované. Akčné ponuky a ceny sú platné po celú dobu ich zobrazenia na stránkach www.alensa.sk.

Informácie o možných spôsoboch platby sú uvedené v sekcii Možnosti úhrady. Predávajúci nevyžaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem už spomenutého (dobierky).

V prípade platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 6 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamžiku pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Podrobné informácie o tom, ako prebiehajú konkrétne spôsoby úhrady, sú uvedené v sekcii Možnosti úhrady.

Pre urýchlenie expedície môže Kupujúci poslať bankou vygenerované potvrdenie o zadaní platby v grafickom formáte alebo v PDF na info@alensa.sk. Textové potvrdenie uznáváme len v prípade, že sú na vyššie uvedený e-mail odoslané priamo bankovým ústavom.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nebude dodatočne potvrdená objednávka, si vyžiadať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

Kupujúci má počas vytvárania objednávky možnosť prostredníctvom vyplnenia interaktívneho políčka „Ostatné info“ požiadať Predávajúceho o poslanie originálu daňového dokladu s pečiatkou a podpisom. V prípade, že táto žiadosť nebude uvedená, berie Kupujúci na vedomie, že obdrží iba kópiu daňového dokladu.Originál faktúry je možné na vyžiadanie Kupujúcim kedykoľvek dodatočne poslať.

Darčekový poukaz (ďalej iba „Poukaz“) vystavený Predávajúcim má hodnotu tej čiastky, ktorá je na poukaze uvedená. Poukaz je v elektronickej podobe vo formáte PDF, ktorý Kupujúci obdrží e-mailom po pripísaní platby na účet Predávajúceho. Každý Poukaz má unikátny kód, je časovo obmedzený a dá sa uplatniť iba v e-shope Alensa.sk. Poukaz nie je možné vymeniť za peniaze. Nevyužitý Poukaz nie je možné vymeniť za iný alebo ho kompenzovať iným spôsobom. V prípade storna, reklamácie či odstúpenia od kúpnej zmluvy objednávky uhradenej Poukazom, je čiastka uhradená Poukazom vrátená formou kreditu na Zákaznícky účet Kupujúceho, ktorý poukaz uplatnil.
Upozornenie:
Poukaz je možné uhradiť iba bezhotovostnou transakciou. Poukaz nie je možné uhradiť na dobierku, ani formou zákazníckeho kreditu.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Založte nový požiadavok v Zákazníckom účte.
Odstúpenie od zmluvy PDF

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo dodania poslednej časti objednávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či uskutočnenia platby. V našom e-shope je však lehota pre odstúpenie od zmluvy predĺžená na 30 dní. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa Kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodáním tovaru.

Požiadavku „Odstúpenie od zmluvy“ Kupujúci Predávajúcemu zašle v 30 dennej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý sa rozhodol od zmluvy odstúpiť. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť číslo faktúry (zmluvy/predajného dokladu), dátum nákupu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.
V prípade odstúpenia od zmluvy platí dopravu späť k Predávajúcemu Kupujúci aj v prípade, kedy tovar nie je možné odoslať bežnou poštovou cestou.

Kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy využiť službu „Spätného odberu,“ ktorý umožňuje spoločnosť Packeta. V tom prípade Kupujúci prinesie zásielku na preferované miesto Packety a pri odoslaní uvedie unikátny podací kód, číslo objednávky, názov e-shopu a meno odosielateľa (Kupujúceho).

Predávajúci je povinný Kupujúcemu vrátiť čiastku, ktorá plne zodpovedá cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od Kupujúceho prijal. Pokiaľ Predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný Kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je Kupujúci povinný Predávajúcemu poslať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený (nie na dobierku) Predávajúcemu kompletný a v pôvodnom balení.
Dôkladne zabaľte vrátený tovar do pevnej krabice, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Obálka nie je dostatočná na prepravu tovaru.

Kupujúci môže využiť pri odstúpení od zmluvy vrátenie tovaru zadarmo, ktoré je možné iba s dopravnou spoločnosťou Packeta. Balík Kupujúci odnesie na podacie miesto Packety a pri podaní zásielky nahlási unikátny kód, ktorý Kupujúci od Predávajúceho dostane e-mailom po online založení reklamácie v zákazníckom účte. Potom stačí na podacom mieste uviesť meno odosielateľa (Kupujúceho) alebo číslo objednávky. V prípade Packety nie je nutné na balíček uvádzať adresu odosielateľa, všetko je obsiahnuté v kóde.
V prípade, že Kupujúci zvolí iného dopravcu ako Packetu, nárok na preplatenie dopravy nevzniká.
Ako pri posielaní zásielky postupovať nájdete na našej prehľadnej informačnej stránke Reklamácia a vrátenie tovaru.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako mu Kupujúci tovar poskytne alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Kupujúci je povinný ponechať si doklad o podaní zásielky do vypršania požadavky „Odstúpenie od zmluvy“.

Pokiaľ Kupujúci zníži hodnotu tovaru, má Predávajúci nárok znížiť vrátenú kúpnu cenu.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť na zmluvy na dodanie tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu. Ďalej pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzatvoreného obalu, a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ objektívne nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať Kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a/alebo pokiaľ vyjde najavo, že Kupujúci porušil už uzatvorenú zmluvu s Predávajúcim.

Predávajúci zároveň Kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzatvorená, pokým sú prítomné oprávnené pochybnosti o skutočnej identite Kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb uvedených v informáciach o tovare alebo cene.

Doplňujúce informácie

1. V prípade kontaktných šošoviek nesmie byť porušený žiadny obalový materiál, v ktorom sú šošovky uložené. Škatuľka musí byť v takom stave, v akom ju Kupujúci prevzal. Náklady pri vrátení tovaru nesie Kupujúci.

2. V prípade okuliarov musia mať okuliare všetky visačky, ochranné fólie, etikety, nálepky, prípadne handričku na okuliare aj puzdro, v ktorých okuliare prišli. Okuliare aj pouzdro musí byť v takom stave, v akom ich Kupujúci prevzal aj so všetkými komponentmi.

3. Odstúpenie od zmluvy dioptrických okuliarov a dioptrických okuliarov na mieru:
a) Okuliarové rámy s demo sklami
Okuliarové rámy s provizórnymi tzv. demo sklami je možné vrátiť iba v kompletnom a nepoškodenom stave. Dané okuliarové rámy musia byť vrátené v nepoškodenom originálnom obale, vrátane visačiek, nálepiek, handričky na okuliare, atď..

b) Okuliarové rámy so zabrúsenými sklami
Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené na prianie Kupujúceho alebo pre jeho osobu. Z tohto dôvodu právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť na kompletné okuliare, ale iba na rámy. Na zabrúsené sklá na mieru sa odstúpenie od zmluvy nevzťahuje.

4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy pri objednávke uhradenej Poukazom, je čiastka uhradená Poukazom vrátená formou kreditu na Zákaznícky účet Kupujúceho, ktorý Poukaz uplatnil.
V prípade, že nákup bol uhradený Poukazom aj finančnými prostriedkami (doplatok), môže Kupujúci rozhodnúť, akou formou chce doplatok vrátiť (na bankový účet Kupujúceho alebo taktiež formou kreditu na Zákaznícky účet).

VII. Práva a povinnosti z chybného plnenia - reklamácia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo kvalita, nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), ide o chybný tovar, za ktorý Predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny. Pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané (najmä pokiaľ chybu nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie nového produktu bez chýb alebo novej súčasti bez chýb, pokiaľ ide o chybu iba tejto súčasti.

Pokiaľ nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže Kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Behom šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku Kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že Kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám zapríčinil.

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Uskutočnenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, pokiaľ Kupujúci žiada o opravu chyby, ktorá sa preukáže ako neopraviteľná.

Reklamácia nesprávne dodaného tovaru bude zohľadnená maximálne do 30 dní od doručenia objednávky. Odporúčame Vám preto skontrolovať obsah zásielky ihneď po jej prevzatí.

Zákonné práva z chyby

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použitelnosti uvedenej na obale tovaru alebo v pribalenom návode.

V tejto lehote môže Kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby ju požadovať u chyby, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 • odstránenie chyby dodaním nového produktu bez chyby, alebo dodaním chýbajúcej veci
 • bezplatné odstránenie chyby opravou
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela, alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má Kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia rovnakej chyby alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže Kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu k použitiu.

Reklamačný poriadok

Zákazník môže kontaktovať zákaznícky servis na telefónnom čísle +421 220 570 790 alebo na e-maile info@alensa.sk. Zákaznícky servis vždy poradí Kupujúcemu, ako má pri reklamácii správne postupovať.
Telefonický kontakt pred zahájením reklamačného konania často pomôže predísť viacerým nedorozumeniam.

Založenie reklamácie je najjednoduchšie v Zákazníckom účte.
Stačí v sekcii REKLAMÁCIE založiť novú požiadavku.

Ako pri reklamácii postupovať?

1. Kupujúcu založí novú reklamáciu v Zákazníckom účte v sekcii “Reklamácie” alebo na info stránke venovanej reklamácii a vráteniu tovaru.

2. Akonáhle Kupujúci stlačí tlačidlo “Založiť novú reklamáciu”, zobrazí sa stránka so všetkými jeho objednávkami. Zo zoznamu uskutočnených objednávok Kupujúci vyhľadá požadovanú objednávku a označí produkt, pri ktorom chce zahájiť reklamačné konanie. Stisknutím tlačidla “Vytvoriť reklamáciu”.

3. Pri vybranom produkte Kupujúci definuje potrebné informácie. Zvolí “Dôvod reklamácie” a “Preferované riešenie”. Kolónku “Číslo bankového účtu” a “IBAN” Kupujúci vyplní iba v prípade, že sú tieto informácie pre dokončenie reklamácie nevyhnutné. Kolónka “Vaša poznámka” je určená k upresneniu nedostatku. Na konci požadavky je možné priložiť aj súbor (fotografiu či video). Akonáhle bude mať Kupujúci vyplnené potrebné údaje, odošle požiadavku stisknutím tlačidla “Odoslať”.
Zobrazí sa informačná hláška potvrdzujúca prijatie reklamácie a vygeneruje sa automatický e-mail o prijatí reklamácie s pokynmi k tomu, ako správne postupovať pri odoslaní reklamovaného tovaru.
Dôkladne zabaľte vrátený tovar do pevnej krabice, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Obálka nie je dostatočná na prepravu tovaru.

POZOR : Produktové fotografie balení kontaktných šošoviek na webe Alensa.sk sú určené k ilustrácii predávaných produktov a nemusia vždy korešpondovať s aktuálnou podobou konkrétneho výrobku. Niektoré produkty sa vyrábajú v rôznych prevádzkach, ktoré však sú vo vlastníctve jedného výrobcu. Na produktovej fotografii môže teda byť uvedené iné miesto výroby, ako na produkte, ktorý sa dostane zákazníkovi do rúk. Tieto drobné odchýlky ilustračných fotografií výrobkov, ktoré sa dostanú ku koncovému zákazníkovi, nemôžu byť uvedené ako dôvod reklamácie produktu. Všetky produkty v našom portfóliu pochádzajú od originálnych výrobcov.

Pokiaľ Kupujúci pošle reklamovaný tovar ihneď, bez predchádzajúceho skontaktovania sa so zákazníckym servisom, a zároveň nevyužije ani odporučený postup založenia požiadavky (reklamácie) on-line v Zákazníckom účte, Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii Kupujúceho spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Akonáhle Predávajúci prijme požiadavku, obdrží Kupujúci e-mail o prijatí reklamácie. Priebeh reklamácie môže Kupujúci sledovať vo svojom Zákazníckom účte.

Adresa prevádzky Predávajúceho:
Alensa.sk, Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Náklady spojené s dopravou uhradí pri podaní zásielky Kupujúci. Náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru späť k Predávajúcemu uhradí Predávajúci v prípade, že je reklamácia uznaná a Kupujúci doloží doklady o úhrade nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru.

Všetok reklamovaný tovar prenechá Predávajúci výrobcovi k odbornému posúdeniu, ktorého cieľom je určiť, či porucha, kvôli ktorej je tovar reklamovaný, vznikla chybou výrobného procesu. Predávajúci má na vybavenie reklamácie lehotu 30 dní.

Doplňujúce informácie:

1. Reklamácia kontaktných šošoviek:
Dôvodom k reklamácii nie je mechanické poškodenie šošovky nesprávnou manipuláciou či kazy, ktoré vznikli v dôsledku nedostatočnej starostlivosti o kontaktnú šošovku.

Dôvodom k reklamácii nie je ani nesprávny výber kontaktných šošoviek alebo ich parametrov. Zhodné parametre nie sú zárukou toho, že kontaktné šošovky budú pre užívateľa komfortné. Zákazník musí mať kontaktné šošovky odborne aplikované a pri riešení reklamácie šošoviek si Predávajúci môže vyžiadať potvrdenie o odbornej aplikácii kontaktných šošoviek (nie staršie ako 1 rok).

Reklamovaný tovar pošle Kupujúci doporučene v pevnom balíčku, aby sa tovar počas prepravy nepoškodil. Pokiaľ Kupujúci reklamuje už rozbalenú (použitú) kontaktnú šošovku, je potrebné zaistiť, aby počas prepravy zásielky do prevádzky Predávajúceho šošovka nevyschla. Odporúčame šošovku vložiť do puzdra alebo malej flaštičky, zaliať roztokom tak, aby nevyschla a pevne uzatvoriť.

Kontaktné šošovky ďalej Predávajúci pošle výrobcovi k odbornému posúdeniu. Výrobca rozhodne, či je reklamácia oprávnená a ide skutočne o výrobnú chybu. V prípade uznanej reklamácie Predávajúci Kupujúcemu pošle nový tovar alebo vráti peniaze na bankový či Zákaznícky účet Kupujúceho.

2. Reklamácia slnečných a športových okuliarov
Okuliare nie je možné reklamovať v prípade, že neboli používané podľa návodu k použitiu alebo vykazujú známky mechanického poškodenia, ktoré bolo spôsobené napr. nevhodnou starostlivosťou o okuliare. Ďalej nie je možné reklamovať okuliare poničené v dôsledku vystavenia extrémnym teplotám (napr. sauna, prehriate auto, a pod.), alebo agresívnym látkam (vlasová kozmetika, morská voda, atď.). Záruka sa taktiež nevzťahuje na kazy spôsobené bežným opotrebením.
Reklamované okuliare pošlite späť v originálnom puzdre vrátane handričky na čistenie.

3. Reklamácia dioptrických a ostatných okuliarov bez dioptrií (PC okuliare, okuliare pre šoférov atď.)
Okuliare nie je možné reklamovať v prípade, že neboli používané podľa návodu k použitiu alebo vykazujú známky mechanického poškodenia, ktoré bolo spôsobené napr. nevhodnou starostlivosťou o okuliare. Ďalej nie je možné reklamovať okuliare poničené v dôsledku vystavenia extrémnym teplotám (napr. sauna, prehriate auto, a pod.), alebo agresívnym látkam (vlasová kozmetika, morská voda, atď.). Záruka sa taktiež nevzťahuje na kazy spôsobené bežným opotrebením.

Pri reklamácii dioptrických okuliarov zabrúsených na mieru je nutné mať k dispozícii platný
predpis na okuliare (nie starší ako 1 rok). Pri okuliaroch s progresívnymi (multifokálnymi)
sklami bude potrebné doložit fotografiu tváre s nasadenými okuliarmi spredu (pre lepšie
vycentrovanie) a fotografiu z profilu (pre určenie uhlu rámu).Kupujúci berie na vedomie, že v prípade novo zabrúsených dioptrických okuliarov môže zvykanie si na novú korekciu trvať 1 - 4 týždne. Dlhšia doba zvykania si je častá najmä pri korekcii astigmatizmu a presbyopie. Ľudské oko a mozog novú korekciu nemusí hneď akceptovať. V tomto prípade nosenie nových okuliarov nenáhlite, ale zvoľte si cestu postupného zvykania si na nové okuliare. Až po uplynutí tejto doby je možné okuliare poslať k reklamácii.

V prípade, že sa Kupujúci rozhodne reklamovať dioptrické okuliare so zabrúsenými sklami na mieru, odporúčame Kupujúcemu najprv kontaktovať zákaznícky servis na telefónnom čísle +421 220 570 790 alebo na info@alensa.sk .
Reklamované okuliare pošlite späť v originálnom puzdre vrátane handričky na čistenie.

4. Reklamácia okuliarových rámov s demo sklami
Okuliare nie je možné reklamovať v prípade, že neboli používané podľa návodu k použitiu alebo vykazujú známky mechanického poškodenia, ktoré bolo spôsobené napr. nevhodnou starostlivosťou o okuliare. Ďalej nie je možné reklamovať okuliare poničené v dôsledku vystavenia extrémnym teplotám (napr. sauna, prehriate auto, a pod.), alebo agresívnym látkam (vlasová kozmetika, morská voda, atď.). Záruka sa taktiež nevzťahuje na kazy spôsobené bežným opotrebením.

Kupujúci taktiež berie na vedomie, že v prípade zakúpenia samostatného okuliarového rámu Predávajúci nepreberá zodpovednosť za poškodenie rámu, ktoré vzniklo v dôsledku neodborného zábrusu okuliarových skiel treťou stranou.
Reklamované okuliare pošlite späť v originálnom puzdre vrátane handričky na čistenie.

5. Reklamácia objednávky uhradenej darčekovým poukazom
V prípade reklamácie objednávky uhradenej Poukazom je čiastka uhradená Poukazom vrátená formou kreditu na Zákaznícky účet Kupujúceho, ktorý Poukaz uplatnil.
V prípade, že nákup bol uhradený Poukazom aj finančnými prostriedkami (doplatok), môže Kupujúci rozhodnúť, akou formou chce doplatok vrátiť (na bankový účet Kupujúceho alebo taktiež formou kreditu na Zákaznícky účet).

VIII. Informácie o používaní a funkčnosti webovej stránky

E-shop www.alensa.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah webových stránok. Cieľom webu je poskytnúť zákazníkom aktuálne informácie, avšak nenesieme zodpovednosť za dočasné informácie alebo chyby. Toto platí aj pre technické problémy spôsobené kybernetickým útokom alebo škodlivým softwarom (vrírusy, hackeri, atď.).

V prípade, že sa stretnete s problémami, nezrovnalosťami či chybami na našej webovej stránke, prosím, kontaktujte náš Zákaznícky servis na e-mailovej adrese info@alensa.sk, aby sme mohli prípadné problémy napraviť.

Komentáre užívateľov webu nepredstavujú názory či postoje stránky www.alensa.sk. Ide o subjektívne názory či skúsenosti zákazníkov, ktorí touto formou poskytujú ďalším užívateľom webovej stránky spätnú väzbu. Komentáre užívateľov by nemali byť žiadnym spôsobom chápané ako pokyny či rady.

E-shop www.alensa.sk si vyhradzuje právo uviesť v odpovedi na zavádzajúci komentár správne tvrdenie, postup alebo uviesť správne informácie. Ďalej si e-shop vyhradzuje právo na skrytie hanlivého či irelevantného komentára od problémových či zneužívajúcich užívateľov.

Fotografie na našom webe môžu mať drobné rozdiely od skutočnej verzie ponúkaných produktov a môže sa odlišovať od produktu, ktorý zákazník obdrží. Ide napr. o vybrané modely okuliarov, ktoré nie je možné pre svoju povahu dokonale vyfotografovať. Najmä ide o obruby z metalických, transparentných a trblietavých materiálov.

Pri kontaktných šošovkách sa môžu vyskytnúť drobné rozdiely na obalovom materiáli (škatuľke) v závislosti od miesta výroby, z ktorého nám výrobca kontaktné šošovky doručí. Vždy však ide o originálny produkt daného výrobcu. Pri farebných a crazy kontaktných šošovkách sú uvedené ilustračné fotografie.Výsledný efekt je ovplyvnený mnohými faktormi napr. prirodzená farba očí, veľkosť očí oproti veľkostným parametrom šošovky, svetelné podmienky, atď.

IX. Vlastnosti predávaného tovaru / výrobkov

Kontaktné šošovky – všetky informácie o kontaktných šošovkách sú uvedené v tabuľke vlastností pri každom produkte. Vždy je medzi vlastnosťami uvedený výrobca, veľkostné parametre, expirácia, priepustnosť kyslíka, režim výmeny kontaktných šošoviek za nové, obsah vody, názov produktu, materiál, dioptrický rozsah, disponovanie UV filtrom a možnosť spania so šošovkami.
Tabuľke vlastností spravidla predchádza produktový text, ktorý rozšiřuje informácie o danom produkte.

Roztoky na kontaktné šošovky - všetky informácie o roztokoch sú uvedené v tabuľke vlastností pri každom produkte. Vždy je medzi vlastnosťami uvedený výrobca, typ roztoku, obsah (ml), expirácia a doba použiteľnosti po otvorení.
Každý roztok na báze peroxidu má v produktovom texte všeobecne dôležité varovanie, ktoré podnecuje k zvýšenej opatrnosti a upozorňuje na dôležitosť dodržať pokyny výrobcu. Varovanie obsahuje pokyny, ako s roztokom správne zaobchádzať.
Tabuľke vlastností spravidla predchádza produktový text, ktorý rozšiřuje informácie o danom produkte.

Očné kvapky, spreje a masti - všetky informácie o očných kvapkách, sprejoch a mastiach sú uvedené v tabuľke vlastností pri každom produkte. Vždy je medzi vlastnosťami uvedený výrobca a použiteľnosť po otvorení produktu. Pri očných kvapkách a sprejoch tabuľka vlastností navyše uvádza obsah (ml) a expiráciu.
Tabuľke vlastností spravidla predchádza produktový text, ktorý rozšiřuje informácie o danom produkte.

V segmente Príslušenstvo:
- Príslušenstvo k šošovkám predstavujú puzdrá a kazetky na kontaktné šošovky, aplikátory a pinzety. Tovar je vybavený produktovým textom, ktorý rozšiřuje informácie o danom produkte.
- Príslušenstvo k okuliarom predstavujú čistiace handričky, čistiaca sada, okuliarové puzdrá a slunečné klipy. Tovar je vybavený produktovým textom, ktorý rozšiřuje informácie o danom produkte.
– Pod ďalší sortiment patria kozmetické produkty, doplnky stravy a iné. Tovar je vybavený produktovým textom, ktorý rozšiřuje informácie o danom produkte.

Dioptrické okuliare - všetky okuliare o dioptrických okuliaroch sú uvedené v tabuľke vlastností pri každom produkte. Vždy je medzi vlastnosťami uvedené pre koho sú okuliare vhodné, výrobca, typ rámu, tvar okuliarov, farba rámu, farba stranice, prevažujúci materiál, dodávané príslušenstvo a použitie okuliarov. Samostatné okuliarové rámy sú dodávané vrátane okuliarových (“demo”) skiel bez dioptrií, takéto sklá však nie sú vhodné na nosenie.
Do okuliarových rámov je možné vybrať dioptrické aj nedioptrické okuliarové sklá, podľa preferencií Kupujúceho. Všetky okuliarové sklá, ktoré ponúkame, sú vyrobené z kvalitného, extra tvrdeného plastu a disponujú UV filtrom, antireflexnou, hydrofóbnou a samočistiacou povrchovou úpravou. Ďalej si Kupujúci môže vybrať doplnkové úpravy proti modrému svetlu, okuliarové sklá pre šoférov alebo samozafarbovacie sklá, prípadne slnečné okuliarové sklá s voľbou farby skiel a mierou stmavnutia.

Slnečné okuliare - všetky informácie o slnečných okuliaroch sú uvedené v tabuľke vlastností pri každom produkte. Vždy je medzi vlastnosťami uvedené pre koho sú okuliare vhodné, výrobca, tvar okuliarov, farba rámu, farba stranice, farba a efekt skiel, prevažujúci materiál, miera účinnosti UV filtra a použitie okuliarov.

Športové okuliare - všetky informácie o slnečných okuliaroch sú uvedené v tabuľke vlastností pri každom produkte. Vždy je medzi vlastnosťami uvedené pre koho sú okuliare vhodné, výrobca, tvar okuliarov, farba rámu, farba stranice, farba a efekt skiel, prevažujúci materiál okuliarov aj prevažujúci materiál okuliarových skiel, miera účinnosti UV filtra a použitie okuliarov.

Ostatní okuliare - všetky informácie o okuliaroch (PC okuliare, okuliare pre šoférov, atď.) sú uvedené v tabuľke vlastností pri každom produkte. Vždy je medzi vlastnosťami uvedené pre koho sú okuliare vhodné, výrobca, typ rámu, tvar okuliarov, farba rámu, farba stranice, prevažujúci materiál, dodávané príslušenstvo a použitie okuliarov. Okuliarové rámy sú dodávané s okuliarovými sklami so špeciálnou úpravou a s nulovou hodnotou dioptrie.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich náležitostí sú platné, účinné a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane ich náležitostí, a sú dispozícii v sídle Predávajúceho. Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že s mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia - www.soi.sk
Slovenské obchodná inšpekcia rieši mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Ďalej Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že pokiaľ vznikne medzi Kupujúcim a Predávajúcim spor z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústředný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava
Email: info@soi.sk
Web: www.soi.sk

Ďalej Kupujúci môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je založená Európskou Komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Spoločnosť obchodná spoločnosť ALENSA MEDICAL s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Právna vymáhateľnosť zliav je vylúčená.Dátum poslednej úpravy obchodných podmienok: 12. 6. 2024